Общи условия

Общи условия на електронен магазин www.cardinalbites.com
Предмет

Чл. 1. (1) Настоящите общи условия уреждат отношенията между „Кардинал Байтс“ ООД, с ЕИК 206100746 със седалище в град София, п.к. 1700, ул. Георги Райчев 21А, (наричано по-долу за краткост „продавач“ или „дружеството продавач“) и потребителите (наричани по-долу „клиенти или „клиент) на електронния магазин на „Кардинал Байтс“, достъпен на www.cardinalbites.com, както и www.cardinalbites.bg (включително всички поддомейни).

(2) За неуредените въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България.

(3) Евентуална недействителност на някоя от разпоредбите в настоящите Общи условия не води до недействителност на целия договор.

(4) Във връзка с организиране на продажбите, доставките и обслужването на разплащанията с клиенти, „Кардинал Байтс“ ангажира доставчици на куриерски, платежни и складови и административни услуги с надеждна репутация и дългогодишен опит.
Информация за дружеството продавач

Чл. 2. (1) Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите относно дружеството продавач:

1. Наименование на продавача: „Кардинал Байтс“ ООД

2. Седалище: гр. София, п.к. 1700, ул. Георги Райчев 21А

3. ЕИК: 206100746

4. Електронна поща за кореспонденция: hello@cardinalbites.com

 

Информация относно електронния магазин на дружеството продавач

Чл. 3. Електронния магазин на „Кардинал Байтс“, достъпен на www.cardinalbites.com, предоставя на клиентите възможност да сключват договори за покупка и доставка на предлаганите от дружеството продавач стоки в магазина, както и да:

– Да преглеждат стоките, техния състав, ползи, количество цена и условия за доставка

– Да сключват с дружеството продавач договори за покупка и доставка на предлаганите стоки

– Да упражняват правата си на отказ и рекламация, когато те са приложими съгласно Закона за защита на потребителите

 

Технически стъпки за сключване на договор

Чл. 4. (1) Поръчка от онлайн магазина на „Кардинал Байтс“ може да извършва всеки клиент, който се е запознал с настоящите Общи условия, както и с Политиката за поверителност и използване на бисквитки.

(2) Клиентите ползват интерфейса на електронния магазин на „Кардинал Байтс“, за да сключват договор за покупка на предлаганите от дружеството продавач стоки.

Чл. 5. Клиентите сключват договор за покупко-продажба на стоките в електронния магазин на „Кардинал Байтс“ по следните стъпки:

Избор на конкретни стоки от електронния магазин
Добавяне на всички избрани за покупка от клиента стоки в списък, наричан в сайта на дружеството „количка“
Клиентите могат по всяко време преди завършване на поръчката да коригират съдържанието и количествата на стоките в количката
Предоставяне на данни за извършване на доставката: имена, адрес, електронна поща и телефонен номер
По желание на клиента въвеждане на удобен ден и час за извършване на доставката в полето за коментар на поръчката
Избор на метод за плащане – наложен платеж в брой или плащане онлайн чрез дебитна или кредитна карта
Повторен преглед на количката
Завършване на поръчката
Чл. 6. (1) С натискане на бутона „ЗАВЪРШИ ПОРЪЧКАТА“, клиентът прави изявление за сключване на договор за покупка на всички стоки от количката му и доставката им на посочен от него адрес.

(2) След завършване на поръчката, клиентът ще получи автоматизирано потвърждение по електронна поща за направената поръчка с всичките й детайли.

 

Права и задължения

Чл. 7. (1) „Кардинал Байтс“ поема задължение да достави избраните от клиента стоки на посочения от него адрес за доставка и да му прехвърли собствеността върху тях, а клиентът се задължава да заплати посочената в електронния магазин цена, както и цената за доставката.

(2) Ако поръчаната стока не е в наличност, дружеството продавач уведомява клиента. Ако той не се съгласи поръчката да бъде извършена със стока, която в момента е в наличност или да бъде изработена за по-дълъг времеви период от обичайното време за доставка,  поръчката може да бъде анулирана.

(3) Дружеството продавач и клиентите се съгласяват, че всички съобщения и изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора могат да се извършват по електронен път по смисъла на чл. 11 от ЗЕДЕП и ЗЕТ, при което писмената форма се счита за спазена.

(4) Дружеството продавач не носи отговорност за непредоставяне на достъп до електронния магазин, както и за необработването или ненавременното обработване на поръчките за покупка на стоки.

(5) Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от чрез преговори и взаимни отстъпки, от компетентния съд или от Комисията за защита на потребителите.

 

Цени и начин на плащане

Чл. 8. Обявените цени в електронния магазин на „Кардинал Байтс“ са в български лева, важат за деня на поръчката и включват данък добавена стойност (ДДС).

Чл. 9. Заплащането на направена поръчка се извършва чрез наложен платеж (плащане на куриер при доставка) или чрез онлайн плащане.

Чл. 10. В случай, че цената на потребителската поръчка надвиши посочена сума, посочена в сайта на компанията, „Кардинал Байтс“ може да осигури доставката за своя сметка. Условията, при които „Кардинал Байтс“ осигурява доставката за своя сметка се посочват изрично в електронния магазин на дружеството.

 

Доставка

Чл. 11. (1) Цената на куриерската услуга се формира в зависимост от адреса и населеното място за доставка на стоките.

(2) Дружеството продавач използва за доставка куриерските услуги на „Спиди“ АД, чийто обичайни часове за доставка са между 9.00 и 17.30 часа.

(3) Доставки не се извършват в неделя, както и по време на официални празници.

(4) Стойността на разходите за доставка, които НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ в цената на стоките, освен в случаите по чл. 10.

Чл. 12. Ако клиентът не се намира на посочения от него адрес за доставка, дружеството продавач си запазва правото по своя преценка да извърши повторна доставка на по-късен час на същия ден на следващия работен ден, или да развали договора за покупко-продажба.

 

Право на отказ и право на рекламация на клиент, имащ качеството потребител

Чл. 13. Правилата на този раздел се прилагат само за клиент, имащ качеството потребител по смисъла на ЗЗП. Потребител е всяко физическо лице, което действа за цели, които са извън търговията, стопанската дейност, занаята или професията на това лице. В този раздел терминът клиент се отнася за такъв, имащ качеството потребител.

Чл. 14. Когато е приложимо, клиентът може да упражни правото си на отказ в 14 дневен срок, считано от датата на получаването на поръчката чрез изпращането на имейл на адрес: hello@cardinalbites.com.

Чл. 15. Съгласно ЗЗП и настоящите Общи условия, правото на отказ на потребителя от договора от разстояние не се прилагат за договори:

За доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
За доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
Чл. 16. Когато клиентът упражни правото си на отказ, той трябва да предаде стоките обратно на дружеството продавач в срок от 14 дни считано от датата, на която е уведомил дружеството продавач, че упражнява правото си на отказ.

Чл. 17. Дружеството продавач ще възстанови всички суми, получени от клиента, не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е получил стоките обратно от клиента.

Чл. 18. Връщането на стоките при упражняване на право отказ може да се направи по начина и на адресa посочени върху товарителницата, с която клиента е получил стоката.

 

Право на рекламация

Чл. 19. Клиентът има право на рекламация за всяко несъответствие на конкретна стока с договора за продажба, когато след доставката са открити отклонения от изискванията за качество, които обичайно са приложими към стоки от такъв вид и които не са могли да се установят при първоначалния преглед на стоката по време на приемането ѝ.

Чл. 20. (1) Рекламацията може да се предяви пред дружеството продавач на следната електронна поща: hello@cardinalbites.com, като едновременно с това клиента се задължава да върне стоката в 14 – дневен срок от датата на получаването й.

(2) При предявяване на рекламацията клиентът има право да претендира възстановяване на заплатената сума, замяна на стоката с друга, съответстваща на договореното, отстъпка от цената или безплатно извършване на ремонт (когато това е приложимо) при условията и по реда на чл. 113 и 114 от Закона за зашита на потребителите. При замяна на стоки разходите за доставка са за сметка на клиента.

(3) Рекламация на стока, обозначена със срок на годност, може да бъде предявена преди изтичане на последния ден на срока на годност.

(4) Връщането при рекламация може да се направи по начина и на адресa посочени върху товарителницата, с която клиента е получил стоката.

 

 

Защита на личните данни

Чл. 21. (1) Клиентите се съгласяват, че дружеството продавач има право да обработва личните им данни, необходими за изпълнение на поръчките в електронния магазин, доставката им и изпълнението на договора.

(2) Лични данни могат да бъдат предоставяни на следните трети страни:

На куриерски компании, складови и фулфилмънт центрове с цел организиране на доставките

(3) С изключение на предвиденото в настоящите Общи условия и политика за поверителност и използване на бисквитки, „Кардинал Байтс“ няма да предоставя лична информация на трети страни. Без изразено съгласие на клиента, дружеството няма да предоставя лична информация на трета страна за директен маркетинг или друга трета страна.

 

Надзорни органи

Информация относно надзорните органи по Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

1. Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Тел.: (02) 915 35 55
E-mail:  kzld@cpdp.bg
Сайт: www.cpdp.bg

 

2. Комисия за защита на потребителите
Адрес: ул. “Врабча” № 1, ет. 3,4 и 5
Тел.: 0700 111 22

E-mail: info@kzp.bg
Сайт: www.kzp.bg